Forældresamarbejde

Samarbejde generelt

Vi anser forældresamarbejde for at have meget stor betydning for børnenes trivsel. Det er derfor vigtigt, at personalet og forældrene er sammen om barnet.

Åbenheden fremmes ved at arbejde aktivt på, at forældrene tør og kan vise os tillid, idet det er en stor tillidserklæring at aflevere sit barn til andre. Personalet viser glæde ved arbejdet, tænker positivt og konstruktivt i det daglige møde med pædagogiske og praktiske udfordringer. Personalet viser forældrene, at deres barn er blevet ”set” i løbet af dagen. Personalet er lydhøre overfor forældrenes spørgsmål og ideer, lytter aktivt og er åben overfor andre måder at se tingene på. 

Vores børn fortjener, at vi voksne arbejder sammen, da det er en afgørende forudsætning for børnenes mulighed for optimal trivsel og udvikling.

Vi inviterer til et godt samarbejde ud fra følgende overbevisninger:

- Både forældre og ansatte er bevidste om at både vores adfærd og vores handlinger har direkte effekt på stemningen og kulturen i vores børnehus

- Forældre og ansatte møder hinanden med positive forventninger. Vi kommunikerer åbent og konstruktivt og lytter til hinanden.

- Forældrene og de ansatte bidrager aktivt og gør en indsats for at fællesskabet skal fungere. Vi giver hinanden en hjælpende hånd, når der er behov.

- Forældrenes og de ansattes handlinger synliggør, at vi er bevidste om at det enkelte individ er en del af noget større og noget mere.

- Forældre og ansatte anerkender mangfoldigheden og stræber altid mod rummelighed og forståelse.

I dagligdagen finder vi det naturligt at drøfte barnets såvel fysiske som psykiske udvikling og trivsel med forældrene, og i situationer hvor personale eller forældre skønner, at der er brug for ekstern professionel hjælp f.eks. psykolog, sundhedsplejerske, læge eller talepædagog, gøres det altid med forældrenes accept.

Samarbejde når det er svært

Når der opstår problematikker eller bekymringer for børnenes trivsel eller udvikling af både mindre eller større karakter, kontakter vi jer forældre så tidligt som muligt, så vi sammen kan finde ud af, hvad vi skal gøre ved det. Løsninger findes bedst i fælleskab. Samarbejde i situationer hvor ens barn har det svært i en periode, kan være vældig svært for mange forældre. Personalet er vant til at håndtere disse situationer og I skal som forældre hellere henvende jer en gang for meget end for lidt.

Samarbejde når man er utilfreds

Det gælder også i situationer, hvor man som forælder er utilfreds eller undrer sig over noget. Her er det en fordel at henvende sig til stuens personale og får en dialog om det, man undrer sig over eller man er utilfreds med. Vi er meget åbne og ønsker en ærlig, konstruktiv dialog om hvordan vi kan forbedre os. Hvis man ikke synes, at det hjælper, så skal man henvende sig ledelsen, der herefter vil hjælpe, så samarbejdet kan fungere bedst muligt til fordel for børnenes trivsel.

Forældrebestyrelse

Bestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, to personalevalgte medlemmer og et antal af suppleanter. Der afholdes 6 møder om året. Bestyrelsen lægger de overordnede principper for institutionen og tager hvert andet år beslutninger omkring mad i institutionen.

Forældremøde

Der afholdes hvert år en forældremøde. Her vælges bestyrelsens medlemmer og derefter afholdes et møde med et tema, der vælges hvert år af bestyrelsen.

Individuelle forældresamtaler

I Børnehuset Oceanet kan I forvente en opstarts samtale, en samtale efter de første 3 måneder og en samtale i forbindelse med skolestart. Derudover holder vi samtaler ved behov. Det betyder, at vi holder samtaler, når enten vi eller I synes, at der er behov for, at de voksne taler sammen

Information

I Børnehuset Oceanet foregår alt information via Tabulex (forældreintra). Det vil sige, at I vil kunne se, hvad jeres børn laver, nyhedsbreve fra ledelsen, nyhedsbreve fra teams, stuer eller beskeder om opstart af temaer, sommerferieplanlægning og så videre her. Det er derfor vigtigt, at I omgående med opstart får tilmeldt jer, så det er muligt at følge med i, hvad der sker i institutionen.