Vores værdier

Vi tager udgangspunkt i, at der for det enkelte barn, er mulighed for læring i hverdagslivet, via de læringsprocesser der opstår i interaktionen med andre børn og voksne, og i de daglige pædagogiske aktiviteter.

Det pædagogiske personales opmærksomhed, nærvær i relationen til barnet og en anerkendende og inkluderende pædagogisk praksis er vigtige faktorer, for at understøtte barnets udvikling. Vi lægger vægt på, at give barnet udfordringer, der ligger indenfor det enkelte barns nærmeste udviklingszone.

Det er vigtigt, at vi som pædagogisk personale, sikrer den rette stemning i de aktuelle aktiviteter med barnet eller børnegruppen. Dette være sig en omsorgsfuld, nysgerrig, koncentreret stemning m.m. Dette giver barnet tryghed, hvilket er essentielt ift. barnets videre udvikling.

For at understøtte børnene i at udtrykke sig på flere niveauer, er vi i Børnehuset Oceanet opmærksomme på at tilbyde alle børn et dialogisk samvær. Vi vil følge barnets spor, have fokus på barnets bidrag, og indgå i en udveksling af oplevelser med det enkelte barn.

Tryghed og nærhed  er centrale opmærksomhedspunkter, og kommer til udtryk i vores måde at planlægge og strukturere hverdagen på. Det betyder, at vi organiserer os i mindre grupper hver dag og derved giver børnene mulighed for nærhed med få børn og voksne.

Oceanet er en stor institution med omkring 180 børn og 45 voksne. Med udgangspunkt i at børn har brug for opmærksomhed og nærhed i relationen til børn og voksne, har vi struktureret os i fire mindre teams, der reelt i dagligdagen fungerer som fire små institutioner. Vi lægger en stor værdi i at forsøge at få alle fordele ved at de små enheder i institutionen og den stordrifts fordel der er ved en stor institution.

 

Vi arbejder ud fra den pædagogiske retning om anerkendende relationer, der er et væsentligt grundlag for vores daglige pædagogiske arbejde.

 

Anerkendende relationer handler om flg.:

 

· I det daglige samspil med barnet tilstræber vi at være ligeværdige med barnet

· Vi forsøger at sætte os i barnets sted for at forstå barnets handlinger.

· Vi er anerkendende i samspillet med barnet, dvs. positiv, indlevende og respektfulde.

· Vi tilstræber at være tydelige og forudsigelige overfor barnet.

· Vi går ud fra tesen om, at barnet altid har en grund til at gøre som det gør.

· Vi hjælper og opmuntrer barnet til selv at finde løsninger.

· Vi er opmærksomme på at vi som rollemodeller overfører holdninger og værdier til barnet.

 

Barnet udvikler derved:

 

· Selvværd, barnet kommer til at tro på sig selv og opleve at have betydning for sine omgivelser.

· Selvrespekt, barnet lærer hvad det står for og får derved selvindsigt.

· Respekt for andre, ved at holde af sig selv udvikler barnet empati og sociale kompetencer.

· Selvstændighed, når barnet oplever at blive set i sine handlinger opbygger det erfaringsgrundlag for at handle og finde løsninger

 

Leg i Oceanet 

Vi forsøger at skabe en god balance mellem de børneinitierede og de voksenstyrede aktiviteter. Vi arbejder ofte i mindre grupper, så der bliver mulighed for mere ro og fordybelse i legene/aktiviteterne. Alle børn får ikke nødvendigvis tilbud om samme aktiviteter.

Vi eksperimenterer og er nysgerrige og undersøgende sammen med børnene, for derigennem at styrke deres kreativitet og forudsætning for læring. De voksenstyrede aktiviteter tager udspring i børnenes udviklingsniveau og interesser, de pædagogiske læreplaner og årstidernes naturlige muligheder. Men de udspringer også meget af børnegruppen her og nu, og at vi griber nuet og de muligheder der er på dagen.

Vi lægger særlig vægt på børneinitieret leg, fordi der her er mange muligheder for læring. Vi voksne skaber tid, plads og rum til at lege kan opstå og vi er med på sidelinjen som iagttagere eller igangsættere.

Vi leger med og andre gange trækker vi os og observerer på afstand. Vi er parate til at gribe ind, hvis legen udvikler sig i en uheldig retning og kan hjælpe til med at give legen næring eller ny retning. I mange situationer må vi voksne prøve at aflæse børnenes intentioner og hjælpe dem med at komme ind i legen og inddrage hinanden. Det handler om at følge, forstå og inddrage barnets perspektiv. Tid og nærvær er det vigtigste, vi kan tilbyde i børnenes lege.

Den sociale udvikling bliver gennem legen styrket og stimuleret. Børnene lærer at passe på sig selv ved at sige STOP, hvis andre overskrider deres grænser, ligesom de lærer at hjælpe hinanden og tage hensyn til andres grænser og følelser. Vi øver meget turtagning i legenes univers og i fællesskabet med hinanden, hvor børnene øver sig i at forstå hinandens behov.

Læs også

Retningslinjer for mad og måltider

Sovepolitik